Vở diễn

DÂNG RƯỢU

Xen lẫn trong tiết mục cung đình Huế là múa dâng rượu là nghi thức dâng rượu trong cung đình triều Nguyễn ngày xưa.